Sawtooth Mountains

McGown Peak, Sawtooth MountainsStanley Lake and McGown Peak, Sawtooth MountainsStanley Lake and McGown Peak, Sawtooth Mountains